Prajmer za plastiko v razpršilu izboljša delovanje izdelkov za popravilo plastike.

• Ustvari pol-strukturno vez med podlago in izdelki za popravilo plastike

Tehnični list (ang)

Nevarno
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 Povzroča draženje kože. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. · Previdnostni stavki P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P264 Po uporabi temeljito umiti. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči / zaščito za obraz. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.