Odličen kit za karoserijo: enostavna uporaba, odlične lastnosti oblikovanja pri različnih debelinah. Premium kit za obnovitev je zasnovan za uporabo na jeklu in plastiki, ojačeni s steklenimi vlakni.
  • Odlične lastnosti glajenja z dobrimi lastnostmi oblikovanja
  • Gladka neporozna površina omogoča, da je ta izdelek mogoče uporabljati kot polnilo in končni kit
  • Zasnovano za uporabo na jeklu in plastiki, ojačeni s steklenimi vlakni
  • Globoke poškodbe bodo zapolnjene že s samo nekaj nanosi
  • Enostavno ročno ali strojno brušenje – ne sprijema papirja
  • Narejeno iz mehke smole – zagotavlja gladek in profesionalen videz brez luknjic
  • Mogoče ga je prebarvati z večino prajmerjev/sistemov za barvanje – zanesljiva uporaba

Premium Refinishing Filler – Kit

 
Nevarno
Vsebuje: Stiren
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H361d Sum škodljivosti za nerojenega otroka. H372 Škoduje slušnim organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P260 Ne vdihavati meglice / hlapov / razpršila. 280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P314 Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.

 

Premium Refinishing Hardener – Trdilec

Pozor
Vsebuje: Dibenzoil peroksid
H242 Segrevanje lahko povzroči požar. H319 Povzroča hudo draženje oči. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščitno obleko / zaščito za oči / zaščito za obraz. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.