Prajmer za povečanje lepilne sposobnosti za uporabo z lepilom za stekla.
Nevarno
Vsebuje: Butanon, Difenilmetan-4,4-diizocianat Izoforon diizocianat
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H319 Povzroča hudo draženje oči. H334 Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. P261 Ne vdihavati hlapov. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P342+P311 Pri respiratornih simptomih: Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Vsebuje izocianate. Lahko povzroči alergijski odziv. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.