Omogoča izdelavo kopije plastičnih delov, armaturnih plošč in odbijačev.
  • Groba barva
  • Se hitro suši
  • Ujema se z večino OEM premazov npr.: Ford, Renault, novejše različice Toyote, in ostali
Nevarno
Vsebuje: Ksilen; 3- (izodeciloksi) propilamonijev acetat; alkani, C14-17, kloro klorirani parafini, C14-17
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H362 Lahko škoduje dojenim otrokom. H373 Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali zažigajte je niti, ko je prazna. P260 Ne vdihavati meglice / hlapov / razpršila. P262 Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. P308+P313 Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P405 Hraniti zaklenjeno. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.