Rust Converter Aero zagotavlja enakomerno in trajnostno pretvorbo korodiranih madežev in tako tvori stabilno podlago za nadaljnje premaze.

  • Enostaven in enakomeren nanos – hitro sušenje
  • Krtača ali druga orodja niso potrebna – varen nanos
  • Tvori stabilen temeljni sloj – ni potreben dodatni temeljni premaz
  • Lahko brušenje

Rust Converter kot aerosol  je primer za zarjavele površine. Zaradi svoje reaktivnosti na rjo in železo, pretvori rjo v stabilen temeljni premaz, ki ga je mogoče premazati z večino barv. Njena visoka temperaturna odpornost omogoča tudi uporabo na vročih površinah do +180°C. Za industrijske aplikacije, kot so stroji, kmetijska mehanizacija, konstrukcija rezervoarjev, jeklene konstrukcije in vzdrževanje/popravila avtomobilov.

Tehnični list

Varnostni list

Nevarno

Vsebuje: Butanol; Reakcijska masa etilbenzena in ksilena; Digilcidil eter bisfenola A; aceton
H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 Povzroča draženje kože. H318 Povzroča hude poškodbe oči. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H373 Lahko škoduje slušnim organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P260 Ne vdihavati meglice / hlapov / razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE /zdravnika.  P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.