Prozoren vosek v spreju je premaz na osnovi voska z odličnim protikorozijskim delovanjem na vdolbinah in površinah, ki potrebujejo zaščito proti rji. Nanos na: avtomobislki deli, kot so vrata, pokrovi, nosilci, ojačani deli, počitniške prikolice, splošno na kovinah
  • Odlična zaščita proti koroziji
  • Odporen proti poškodbam, omogoča dolgotrajno zaščito
  • Prodre in zaščiti težko dostopne predele
  • Lahko se ga uporablja na vseh delih vozila
  • Blagega vonja, ne kaplja, enkraten nanos, dobra sprijemljivost
Nevarno
Vsebuje: Ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromati
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnim učinkom. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Vsebuje kalcijev sulfonat. Lahko povzroči alergijski odziv. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.