Lakirni sprej je hiter, enostaven in natančen način za popravilo manjših napak, predvsem na robovih, ki smo jih naredili pri lakiranju s prozornim zaključnim premazom. Z vsakim lakiranjem lahko delovno površino zaključimo s popolnostjo. Lakirni sprej je 100 % odporen na UV žarke in ne vpliva na trpežnost ostalih premaznih sredstev, ki smo jih nanesli na vozilo.
  • Odpornost na UV žarke
  • Popravimo lahko tudi najmanjše robove
  • Primeren za MS in HS premaze
  • Enostaven za uporabo, saj je pakiran v spreju
Nevarno
Vsebuje: Cikloheksanon
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju. H315 Povzroča draženje kože. H318 Povzroča hude poškodbe oči. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P261 Ne vdihavati meglice / hlapov / razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. H312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.