Dvokomponentno polnilo, ki ga odlikuje visoka kakovost polnjenja in odlične značilnosti izravnavanja, ter značilnost lepljenja na različne podlage, predvsem na plastiko.
  • Enotna, kremasta masa
  • Se hitro strdi
  • Odličen oprijem na plastiko in kovine

Varnostni list

 

Plastic Filler KPF Part A – Kit

Nevarno
Vsebuje: Stiren
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H361d Sum škodljivosti za nerojenega otroka. H372 Škoduje slušnim organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P260 Ne vdihavati hlapov. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P314 Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.

Plastic Filler (Hardener) Part B – Trdilec

Pozor
Vsebuje: Dibenzoil peroksid
H242 Segrevanje lahko povzroči požar. H319 Povzroča hudo draženje oči. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnim učinkom. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P220 Hraniti ločeno od redukcijskih sredstev, spojin težkih kovin, kislin in alkalij. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P333+P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P410 Zaščititi pred sončno svetlobo. P411+P235 Hraniti pri temperaturi do 20°C. Hraniti na hladnem. H420 Hraniti ločeno od drugih materialov. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.