Enokomponenten suh prah, ki je namenjen za prikaz majhnih neravnin in nepravilnosti na površini. Primeren za uporabo tako pri suhi kot mokri brusilni metodi. Ker je v obliki prahu se na površini ne bo zadrževal v obliki grudic. Uporaben na vseh površinah, razen površinah črne barve.
  • Suh prah
  • Uporaben za prikaz manjših in večjih nepravilnosti na površini
  • Se hitro suši
Nevarno
Vsebuje: aceton
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P261 Ne vdihavati meglice / hlapov / razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Vsebuje Reakcijska masa bis (1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) sebakata in metila 1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil sebakat. Lahko povzroči alergijski odziv. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.