Srednje sijoča srebrna barva, ki daje dobro elektrokemično antikorozijsko zaščito na kovinah. Vsebuje 98% čistega cinka v pigmentu aluminija.
  • Preprečuje korozijo
  • Varilni premaz
  • Zelo dobra elektrokemična zaščita proti koroziji na kovini
  • Odličen končen rezultat
  • Zelo dober oprijem na površini
  • Kompatibilen z najbolje prodajanimi barvami
  • Lahko se uporablja kot prajmer na kovinskih delih

Uporaba

Uporablja se ga kot prajmer, ki izboljšuje oprijem barve na površini in preprečuje korozijo. Lahko se ga prebarva z večino najpogosteje uporabljenih barv.

Nevarno
Vsebuje: aceton
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P260 Ne vdihavati meglice / hlapov / razpršila. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P280 Nositi zaščitno obleko / zaščito za oči. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.