Prozoren lak v spreju, ki se hitro suši. Z njim dosežemo visok sijaj na površini, kompatibilen z vsemi barvami, vključno z barvami na vodni osnovi. Zaključen sijaj nudi 12 mesečno zaščito proti UV žarkom, zato priporočamo uporabo tudi na vidnih in izpostavljenih površinah. Final Clear omogoča kristalno čisto prevleko in ne vsebuje isocianatov.
  • Enostaven za uporabo
  • Kompatibilen z barvami na vodni osnovi
  • Odporen na UV žarke
  • Uporaben na vidnih in izpostavljenih površinah za popravila napak
  • Visok sijaj
  • Se hitro suši
Nevarno
Vsebuje: Reakcijska masa α-3- (3- (2H-benzotriazol-2-il) -5-terc-butil-4-hidroksifenil) propionil-ω-hidroksipol (oksietilen) in α-3- (3- (2H-benzotriazol-2-il) -5-terc-butil-4-hidroksifenil) propionil-ω-3- (3- (2H-benzotriazol-2-il) -5-terc-butil-4-hidroksifenil) propioniloksipoli (oksietilen); Reakcijska masa bis (1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) sebakata in metila 1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil sebakat; Butanon, Cikloheksanon; n-Butil acetat
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 Povzroča draženje kože. H318 Povzroča hude poškodbe oči. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P261 Ne vdihavati meglice / hlapov / razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C/122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.