NST Rapid Sand je kit za zapolnitev lukenj in nepravilnosti brez vsebnosti stirena. Ima izjemno dobre lastnosti sušenja v primerjavi s kiti brez stirena. Odlikuje ga kremna tekstura in enostavno brušenje. Primerno za polnjenje in odstranjevanje nepopolnosti na kovinski pločevini, pocinkani pločevini in aluminiju.

NST Rapid Sand Part A – Kit

Pozor
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P333+P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Vsebuje N, N’-etan-1,2-diilbis (12-hidroksioktadekan-1-amid). Lahko povzroči alergijski odziv. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.

NST Rapid Sand Hardener Part B – Trdilec

Pozor
Vsebuje: Dibenzoil peroksid
H242 Segrevanje lahko povzroči požar. H319 Povzroča hudo draženje oči. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščitno obleko / zaščito za oči / zaščito za obraz. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.