Zagotavlja dober oprijem lepil in zaščito pred korozijo.
  • Se hitro suši
  • Lahko se ga prebarva po 12-15 min (pri 20oC)
  • Nanos je možen na jeklo, galvanizirano jeklo, aluminij, pleksi steklo
  • Nudi zaščito pred vlago.
Nevarno
Vsebuje: Butanol, aceton, n-Butil acetat
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom, lahko eksplodira pri segrevanju. H318 Povzroča hude poškodbe oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu virov vžiga. H251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P260 Ne vdihavati razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Vsebuje epoksidne sestavine. Vsebuje reakcijski produkt bisfenola A epiklorohidrinske smole s povprečno molekulsko težo ≤700. Lahko povzroči alergijski odziv. V prostoru, ki ni dovolj zračen, je možen nastanek eksplozivnih snovi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.