Omogoča izdelavo kopije plastičnih delov, armaturnih plošč in odbijačev.
  • Finejša barva
  • Se hitro suši
  • Ujema se z večino OEM premazov npr. Ford, Renault, novejša Toyota in veliko premazov armaturnih plošč
Nevarno
Vsebuje: Butanol, aceton, n-Butil acetat
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali zažigajte je niti, ko je prazna. P260 Ne vdihavati meglice / hlapov / razpršila. P304+P341 PRI VDIHAVANJU: Prenesti žrtev pri oteženem dihanju na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate, in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.