Varilna elektroda 34C je izredno močan spajkalni material, s katerim lahko zelo hitro spajkamo narjaveče jeklo oz. lahko med seboj vežemo vse kovine razen lahkih kovin.
  • Močan, gladek in sijoč spoj
  • Nizka temperatura taljenja
  • Visoka odpornost na korozijo
Varilna elektroda 34C je široko uporaben spajkalni material, z zelo nizko temperaturo taljenja in ne vsebuje svinca, bakra, antinoma, cinka ali kadmija. Spajkalni del je do 5 krat močnejši od ostalih enakovrednih spajkalnih materialov. Certanium 34 je idealen za popravilo nerjavečega jekla, medenine, bakra, zlitine, niklja, brona, kromirane površine in srebra.
Uporaba: oprema v prehrambeni industriji, toaletna oprema, popravilo električne napeljave, hidravličnih cilindrov, regulatorjev, opreme iz nerjavečega jekla, oprema v bolnišnici, korita, kuhinjska oprema ter vibrarojoče dele naprav.
Pozor
Vsebuje: Kolofonija
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. P280 Nositi zaščitne rokavice. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. P333+P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.