Čistilna pena za čiščenje DPF filtrov. Čisti in obnavlja močno onesnažene filtre trdih delcev, povrne zmogljivost filtra, ter s tem prepreči izgubo moči in drugih težav, ki nastanejo z zamešenim filtrom trdih delcev in so posledica vožnje na kratkih razdaljah.
  • Omogoča enostavno in hitro čiščenje, brez razstavljana DPF
  • Ena pločevinka zadostuje za celotno čiščenje
  • Univerzalna uporaba – za vse vrste DPF filtrov
  • Okolju prijazna čistilna pena saj zmanjša delež emisij
Nevarno
Vsebuje: 2-Aminoetanol; (C9-11) Alkohol etoksilat, površinsko aktivna snov
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P280 Nositi zaščito za oči / zaščito za obraz. P302+P313 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode in mila. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Vsebuje (R)-p-Menta-1,8-diene. Lahko povzroči alergijski odziv. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.