Sredstvo za nego zunanje plastike brez silikona z dolgo življenjsko dobo, ki pomaga pri obnavljanju zbledele ali močno umazane zunanje plastike. S pomočjo svoje napredne formule obnovi tudi nepobarvane plastične dele v izredno slabem stanju, kjer se običajna sredstva vpijejo in izginejo.
  • Obnovi zbledele plastične dele: odbijače, stranske letvice, spojlerje itd.
  • Brez nastalih dežnih črt
  • Obstojno proti pranju
  • Ne vsebuje silikona
  • Obnovi in ščiti
Nevarno
Vsebuje: ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromatov
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. H336 lahko povzroči zaspanost ali omotico. P304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P261 Ne vdihavati hlapov. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči / zaščito za obraz. P301+P310 PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika / oddelek za varnost izdelka. P331 Ne izzivati bruhanja. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Vsebuje: kobalt (II) 2-etilheksanoat. Lahko povzroči alergijski odziv. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.