KENT Injector Release Agent omogoča odstranitev injektorjev iz dizelskih motorjev. Učinkovito odstranjuje ogljikove  in oljne ostanke. Specifična formulacija aktivnih snovi odstrani depozite z hladnim šokom do -30 ° C.
  • Odstrani injektor – zmanjša količino dela in s tem tudi stroške
  • Zelo počasno izhlapevanje topil – zagotavlja intenzivno penetracijo
  • Vsebuje aktivne delce PTFE – pomaga odstraniti komponente
  • Zamrzne površino do -30 ºC – hitrejše delovanje
  • Dodan 20 cm nastavek – enostavna uporaba
  • Brez kislin in silikonov – varna uporaba v delavnicah
Nevarno
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P261 Ne vdihavati hlapov. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.