Že pripravljen gel za hitro obnovitev zbledelih plastičnih odbijačev, spojlerjev itd., ki izdelku daje originalen izgled. Primeren za uporabo na avtomobilskih razstavah zunaj prodajalen.
  • Tiksotropična sestava izdelka omogoča nanos s sprejem – hitro in enostavno
  • Antistatičen – odbija prah – preprečuje nadaljnje nabiranje prahu in umazanije
  • Ne vsebuje silikona: primeren za uporabo v ličarskih delavnicah
  • Površine so popolnoma čiste – brez madežev ali mastnih ostankov
Pozor
Vsebuje: Ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromati
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P261 Ne vdihavati meglice / hlapov / razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P301+P312 PRI ZAUŽITJU: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.