Razpršilo z hitrim delovanjem. Odlično za testiranje temperaturnih senzorjev, zračnih poti, vbrizgalnikov goriva in za hitro ohladitev ostalih delov motorja. Sredstvo izhlapi in ne pušča sledi.
  • Takojšnja ohladitev
  • Varno za uporabo na vseh materialih
  • Površino ohladi do – 30˚C
Nevarno
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali zažigajte je niti, ko je prazna. P261 Ne vdihavati meglice / hlapov / razpršila. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.