Kit za karoserijo s steklenimi vlakni, zasnovan za uporabo na jeklu, aluminiju in plastiki, ojačan s steklenimi vlakni.
  • Formula, ki se ne pogreza in jo je mogoče nanesti v debelih slojih
  • Dober oprijem na veliko različnih površin
  • Zasnovan za uporabo na jeklu, aluminiju in plastiki, ojačeni s steklenimi vlakni
  • Lahko se uporablja za ojačenje poškodovanih površin
  • Mogoče ga je prebarvati z večino prajmerjev/sistemov za barvanje – zanesljiva uporaba

Ultra Fibre Part A

 
Nevarno
Vsebuje: Stiren; anhidrid maleinske kisline2,2′-(m-tolylimino)diethanol
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H361d Sum škodljivosti za nerojenega otroka. H372 Škoduje slušnim organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P260 Ne vdihavati meglice/hlapov/razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P314 Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P332+P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.

Ultra Fibre Hardener Part B (BPO)

Pozor
Vsebuje: Dibenzoil peroksid
H319 Povzroča hudo draženje oči. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščitno obleko / zaščito za oči / zaščito za obraz / opremo za varovanje sluha. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.