Čistilo KENT Wash Bay Cleaner je čistilni koncentrat, ki odstrani tvrdoratno umazanijo v avtopralnih sistemih in avtomobilskih avtopralnicah. Odstrani tvrdoratno umazanijo, kot je vodni kamen, zavorni prah, olja, masti in celo madeže rje. Omogoča odlične rezultate čiščenja.
  • Visoka moč čiščenja
  • Visoko koncentrirano
  • Odstrani vodni kamen – v predelu čiščenja se umazanija poveže z vodnim kamenom
  • Ne vsebuje silikonov, varno za uporabo v delavnicah

Tehnični list

Varnostni list

Video


Nevarno

Vsebuje: Heksafluorosilicijeva kislina, solna kislina
H290 Lahko je jedko za kovine. H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. P260 Ne vdihavati prahu / dima / plina / meglice / hlapov / razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščitno obleko / zaščito za oči / zaščito za obraz. P301+P330+P331 PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. NE izzivati bruhanja. P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo / prho. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.