Sprej za zaščito pnevmatik je čistilo in zaščitno sredstvo v enem. Posebna formula je posebej razvita, da ohrani barvo ter naraven sijaj nove pnevmatike. Ščiti pred izgubo sijaja, vremenskim vplivom in prezgodnjim staranjem pnevmatike.
  • Ne vsebuje silikonov, varen za uporabnika
  • Se ne spira, ščiti pnevmatiko pred sušenjem in pokanjem
  • Enostavno za uporabo, pakirano v razpršilcu
Nevarno
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P260 Ne vdihavati razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.