Turbo and GPF Cleaner je čistilo za bencinske motorje, ki vzdržuje pretok izpušnih plinov skozi celoten izpušni krog.

  • Pomaga pri odstranjevanju usedlin v ohišju turbine
  • Pomaga ohranjati prosto gibanje turbinskih motorjev s spremenljivo geometrijo
  • Pomaga zmanjšati kopičenje saj v ventilih katalizatorja, GPF in EGR
  • Pomaga zmanjšati in vzdrževati sprejemljive ravni saj in pepela na šobah injektorjev, sesalnih območjih in ventilih
  • Primerno za vse vrste bencina, vključno z E5 in E10

KENT Turbo and GPF Cleaner je zasnovan dodatek gorivu za vzdrževanje pretokov izpušnih plinov. Dodatek bo pomagal odstraniti usedline v ohišjih turbin, turbo polnilnika, pomagal bo ohranjati prosto gibanje spremenljive geometrije. Aditiv pomaga zmanjšati in vzdrževati sprejemljive ravni saj in pepela na šobah injektorjev, sesalnih območjih in čistosti izpušnih ventilov, kar pomaga motorju pri delovanju z največjo učinkovitostjo.

KENT Turbo in GPF Cleaner bo pomagal preprečiti zamašitev GPF, filtra za delce bencina. Prav tako bo zmanjšalo kopičenje saj v katalizatorju, GPF in EGR ventilih.

 

Tehnični list

 

Varnostni list

 

Nevarno
Vsebuje: Ogljikovodiki, C11-C14, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromati Kerozen (zemeljsko olje), razžvepljen z vodikom; Nespecificirani kerozen (Kompleksna kombinacija ogljikovodikov dobljena iz surovinske zmesi zemeljskega olja po obdelavi z vodikom za pretvorbo organskega žvepla do žveplovega vodika, ki se odstrani. Sestoji iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju od C9 do C16 ter z vreliščem v območju od približno 150°C do 290°C.)
H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. P280 Nositi zaščitne rokavice. P301+P310 PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P331 NE izzvati bruhanja. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.