KENT Toilet Cleaner je formuliran kot gel z odličnimi sposobnostmi oprijemanja na površine, da se lahko vpije v ostanke nečistoč na vertikalnih površinah. Čistilo Toilet Cleaner je zelo učinkovito sredstvo in prihrani veliko dela z čiščenjem straniščnih školjk, odstranjevanjem ostankov, kot so urin in ostali organski ostanki. Po uporabi pusti dolgo trajajoč svež vonj.
  • Srednja viskoznost – boljše vpijanje v ostanke nesnage
  • Dober oprijem na površini
  • Svež vonj
  • Učinkovita formula

Nevarno  
Vsebuje: fosforjeva kislina, izotridekanoletoksilat
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. P260 Ne vdihavati meglice / hlapov / razpršila. P264 Po uporabi temeljito umiti. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P301+P330+P331 PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. NE izzivati bruhanja. P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo / prho.  P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Vsebuje Dipenten: p-Menta-1,8(9)-dien, Evkaliptol, (R)-p-Menta-1,8-dien. Lahko povzroči alergijski odziv. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.