Sredstvo, ki v kombinaciji z čistilom za palube Teak Deck Cleaner povrne prvotni zgled palube.
  • Prihrani čas in denar
Nevarno
Vsebuje: Oksalna kislina; Solna kislina; Alkohol etoksilat C9-C11
H290 Lahko je jedko za kovine. H318 Povzroča hude poškodbe oči. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči / zaščito za obraz. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P390 Odpraviti razlitje, da se prepreči materialna škoda. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.