Čistilo na osnovi profesionalne formule, ki odstrani umazanijo in povrne osnovi videz palube. Odstrani madeže kot so tikovo olje, ribja kri, galebji iztrebki, madeži hrane, itd.
  • Zelo zmanjšuje čistilni čas
  • Hitra in preprosta uporaba
  • Ne zmehča teaka ali poliuretanskih fug
Nevarno
Vsebuje: Kalijev hidroksid, Natrijev hidroksid
H290 Lahko je jedko za kovine. H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. P260 Ne vdihavati meglice / hlapov / razpršila. P264 Po uporabi temeljito umiti. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči / zaščito za obraz. P301+P330+P331 PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. Ne izzivati bruhanja. P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P390 Odpraviti razlitje, da se prepreči materialna škoda. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.