Odstranjevalec katrana in lepila je čistilo, ki hitro in učinkovito raztopi in odstrani smolo, cvetni prah, lepljive obloge tako z notranjih kot zunanjih površin vozila.
• Odstrani smolo in oljne madeže s preprog
• Uporablja se lahko na lakiranih površinah
• Enostaven za uporabo
• Koncentrirana formula
Nevarno
Vsebuje: Reakcijska masa etilbenzena in ksilena; ogljikovodik, C9-C12, n-alkani, izoalkani, ciklični, aromati (2-25%); ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromati
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H335-H336 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H372 Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P261 Ne vdihavati hlapov. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P403+P233 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.