Superbond Ultra Gel je visoko viskozno lepilo, za lepljenje majhnih razpok. Lepilo je idealno za lepljenje kovine, lesa, elastomerov, plastike. Ker ostane fleksibilno je idealno za lepljenje površin, kjer so prisotne stalne vibracije.

 

  • Polnjenje vrzeli – najboljša izbira za polnjenje majhnih razpok in lukenj
  • Odlična trdnost – lepilo je odporno na udarce in vibracije
  • Idealno za uporabo na navpičnih in stropnih površinah
  • Močna zmogljivost – visoka natezna in strižna trdnost
  • Popoln končni izgled na vidnih popravilih
Pozor
Vsebuje: Etil 2-cianoakrilat
H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. P261 Ne vdihavati hlapov. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. · Dodatni podatki: Cianoakrilat. Nevarno. Kožo in oči zlepi v nekaj sekundah. Hraniti zunaj dosega otrok. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.