Aktivator za povečanje trdnosti vezi in pospešeno strjevanje trenutnih lepil iz linije Super Bond.

  • Temeljni premaz in aktivator v enem – za večjo trdnost spoja, tudi na materialih, ki se težko vežejo ter za pospešeno sušenje lepila
  • Fino razpršilo za homogen nanos
  • Se ne zapeni, zato omogoča lepljenje na vidnih površinah
  • Cerifikat NSF K1
Nevarno
Vsebuje: Ogljikovodiki, C6, izoalkani, <5% n-heksana
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 Povzroča draženje kože. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P261 Ne vdihavati meglice / hlapov / razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.