Zatesni razpoke klimatske naprave z eno samo aplikacijo.
– Deluje na kovini in gumi. Ustavi puščanje v uparjalniku, kondenzatorju, ceveh, tesnilih
– Ne škoduje komponentam klimatskega  sistema, če se uporablja v skladu z navodili za uporabo
– Dobra rešitev za zaustavitev puščanja
– Dodano je UV-barvilo za prepoznavanje viru puščanja
– V skladu z uredbo EU 842/2006
– Deluje na vseh mobilnih klimatskih sistemih: R134a, R-12, R22
– Vključuje nastavek za aplikacijo
Nevarno
Vsebuje: Tetraetil silikat; N- (3- (trimetoksisilil) propil) etilendiamin; trimetoksi (metil) silana; Trimetoksivinilsilan
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju. H318 Povzroča hude poškodbe oči. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P261 Ne vdihavati meglice / hlapov / razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči / zaščito za obraz. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.