Temperaturno in vodo odporna večnamenska mast vsebuje sestavine, ki preprečujejo nastanek rje in korozije.
  • Temperaturna odpornost od -32°C do + 176°C
  • Zelo odporna na kisline, lužine, čistilna sredstva in slano vodo
  • Uporabna za naprave in mehanizme, ki so izpostavljeni čiščenju pod pritiskom
Nevarno
Vsebuje: Ogljikovodiki, C6, izoalkani, <5% n-heksana
H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 Povzroča draženje kože.  H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. · Previdnostni stavki P210  Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211  Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P220 Hraniti ločeno od oblačil in drugih vnetljivih materialov. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P261 Ne vdihavati razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P308+P311 Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. V prostoru, ki ni dovolj zračen, je možen nastanek eksplozivnih zmesi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.