Visoko kakovostno silikonsko tesnilo brez kislin za uporabo v industriji, navtiki in avtomobilski industriji, za lepljenje, tesnjenje in izolacijo.
  • Nevtralni silikon je skoraj popolnoma odporen na sončno svetlobo, dež, točo, UV sevanje, atmosfersko onesnaženje, ozon in ekstremne temperature
  • Proizvod je usklajen s smernicami OEM
  • Temperaturna odpornost do 300°C
Pozor
H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Vsebuje 2-butanon oksim. Lahko povzroči alergijski odziv. Varnostni list na voljo na zahtevo. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.