Močno dvokomponentno epoksi lepilo za popravilo globokih praski na plastičnih delih. Lahko se uporablja v kombinaciji z Mini Stapler Kit, setom za spenjanje plastike, za zaponitev razpok in utorov.
  • Lepi različne vrste plastike: PP/EPDM, ABS, XENOY, TPO, PUR, itd.
  • Ne potrebuje prajmerja – prihranek časa in stroškov
  • Po sušenju lepilo ostane prožno – absorbira udarce in vibracije
  • Vsestransko lepilo – lahko se nanese v debelih ali tankih plasteh brez izgube prožnosti Kemično odporno – odporno na industrijska topila
  • Odličen oprijem barve – združljivo z večino barvnih sistemov
  • Obstojna formula – brez kemičnih reakcij v peči ali po barvanju V sivi barvi, 50 ml

Semi-flexible Epoxy Adhesive Part A – Komponenta A

Pozor
Vsebuje: Reakcijski produkt bisfenola A epiklorohidrinske smole s povprečno molekulsko težo ≤ 700; 2-propenska kislina, reakcijski produkti z dipentaeritritolom
H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.

Semi-flexible Epoxy Adhesive Part B – Komponenta B

Nevarno
Vsebuje: 2-Piperazin-1-iletilamin; 4,4′-Izopropilidendifenol; 2,4,6-Tris(dimetilaminometil)fenol
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H360F Lahko škoduje plodnosti. H372 Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P201 Pred uporabo pridobiti posebna navodila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. Samo za poklicne uporabnike. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.