Hitro delujoč, večnamenski penetrant z grafitnimi delci za sprostitev rje na zarjavelih maticah in vijakih.
  • Prodre v vijačne sisteme in pomaga pri odvitju
  • Maže in ščiti različna orodja
  • Uporaba je enostavna. Rusty Penetrant nanesemo na vijačne dele in pustimo delovati toliko časa, da sprosti rjo
  • Vsebuje grafit, ki pomaga pri prodiranju v rege
Nevarno
Vsebuje: ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromatov
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P261 Ne vdihavati meglice / hlapov / razpršila. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.