Odstranjevalec vodnega kamna je biološko razgradljivo čistilo, ki odstrani vodni kamen z eno samo potezo na vseh standardnih avtomobilskih sistemih.
  • Odstranjuje ostnke apnenca, korozije in umazanije
  • Zmanjšuje možnost pregretja
  • Povečuje stopnjo prenosa temperature
  • Čisti hladilni sistem, kjer druga čistila spodletijo
Pozor
H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P402+P404 Hraniti na suhem. Hraniti v zaprti posodi. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.