Odstranjevalec olja odstranjuje oljno emulzijo iz hladilnega sistema, čisti hladilni sistem.
  • Odstranjuje ostanke olja, apnenca, korozije in umazanije
  • Zmanjšuje možnost pregretja
  • Povečuje stopnjo prenosa temperature
  • Čisti hladilni sistem, kjer druga čistila spodletijo
Nevarno
H225 Vnetljiva tekočina in hlapi. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P301+P310 PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P331 NE izzivati bruhanja. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.