Visoko zmogljiva kompleksna, bakrena mast, zasnovana za uporabo v splošnih industrijskih aplikacijah.
  • Temperaturna odpornost do 800oC in več
  • Mazivo za ekstremne pritiske
  • Uporablja se pri montaži oz. demontaži
  • Enostavna uporaba, prihrani čas
  • Preprečuje oksidacijo
  • Ne vsebuje silikona
Pozor
H400 Zelo strupeno za vodne organizme. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P391 Prestreči razlito tekočino. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.