Visoko kakovostno mazivo v olju z vsebnostjo PTFE, ki ima odlične drsne lastnosti in se lahko uporablja na vseh materialih, kot so kovina, plastika, guma, itd.
Primerno za mazanje vseh dvižnih in drsnih vrat, pokrovov, zavornih pedal, pedal sklopk, tečajev, mehanizmov sončne strehe, kljuk pokrovov, prtljažnikov, sedežev, pokrovov za dotok bencina, krmil, električnih anten, menjalnikov, ostalih mehanizmov.
  • Vsebuje PTFE
  • Odobrena po specifikaciji NSF H1 – 130463
  • Penetrant in mazivo v enem
  • Prozorne barve
Nevarno
Vsebuje: oktan in izomere
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 Povzroča draženje kože. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P260 Ne vdihavati meglice / hlapov / razpršila. P302+P352 PRI STIKU Z KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.