Univerzalno dvokomponentno lepilo na osnovi poliuretana za ličarske delavnice. Lepilo se suši počasneje, ne potrebuje prajmera in je namenjeno popravilu odbijačev, čas sušenja 90 sekund
  • Univerzalno lepilo
  • Za uporabo ne potrebujete prajmerja
  • Vsebina 50 ml zadošča za dva standardna popravila
  • Primerno za brušenje v roku v 20 min
  • Lahko ga prebarvate
  • Deluje na širokem temperaturnem območju

Premium PU Repair 1.5 MIN Part A – Komponenta A

Premium PU Repair 1.5 MIN Part B – Komponenta B

Nevarno
Vsebuje: Difenilmetan diizocianat, izomeri in homologi; 4,4′-metilendifenil diizocijanat, oligomeri; Difenilmetan-4,4′-diizocianat
H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju. H315 Povzroča draženje kože.H319 Povzroča hudo draženje oči. H334 Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H351 Sum povzročitve raka. H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. H373 Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. P201 Pred uporabo pridobiti posebna navodila. P202 Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi. P260 Ne vdihavati hlapov. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči / zaščito za obraz. P284 Nositi opremo za zaščito dihal. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Vsebuje izocianate. Lahko povzroči alergijski odziv. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.