Vpije se v reže plastike, na površini pa ustvari tanko zaščitno plast, ki popolnoma prenovi plastiko. Najlažje nanesemo zaščitni premaz s čisto bombažno krpo na očiščeno površino. Namenjena je zunanji uporabi na odbijačih, okrasnih letvicah, zunanjih ogledalih, spojlerjih, strešnih oknih, robovih…
  • Ne vsebuje silikona in je varna za avtoličarske delavnice
  • Plastiko obnovi in ji povrne bleščeč videz
  • Površina je po uporabi Plastic Dressing vodoodporna

Varnostni list

Nevarno
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P261 Ne vdihavati meglice / hlapov / razpršila. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.