Dodatek k bencinskemu gorivu Petrol One Shot 2 je posebno in učinkovito, hitro delujoče čistilo, za dopolnitev dolgoročnega čiščenja goriva z dodatkom za gorivo Fuel Guard 2. NOVA izboljšana formula v skladu z Euro 5 standardom.
  • Zmanjšuje škodljivost izpuhov
  • Povrne cilindrično kompresijo
  • Omogoča zmanjšano porabo goriva
  • Razprši vodo in omogoča pretok po sistemu
  • Izboljša učinkovitost motorja ter podaljša življenjsko dobo motorja
Nevarno
Vsebuje: ogljikovodiki, C11-C14, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromati; alkoholi C9-C11, etoksilirani 2-3 mol EO
H318 Povzroča hude poškodbe oči. H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P301+P310 PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P331 NE izzivati bruhanja. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.