Fina polirna pasta je izdelek, ki odstranjuje fine praske na barvanih površinah z doseganjem visoke stopnje sijaja in generalne obnovitve barve.
  • Ne potrebujemo vode. Enostavna aplikacija
  • Ne škropi po preostali površini, zato po poliranju ni potrebno pranje
  • Ne vsebuje silikonov, je varna za vse ličarske delavnice
  • Z polirno pasto lahko prikrijemo praske in tako zakrivamo nepopolnosti na površini
  • Lahko se uporablja na vseh sistemih avtomobilskih barv
  • Specialno razvita formula za profesionalno uporabo
  • Po poliranju pusti visok sijaj na površini
Pozor
Vsebuje: Silicijeva kislina, natrijeva sol, Maščobni amin etoksilat
H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju. H319 Povzroča hudo draženje oči. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P280 Nositi zaščito za oči / zaščito za obraz. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.