Odstranjuje umazanijo, maščobo, nečistoče s površin. Idealno za uporabo na nerjavečem jeklu, vratih dvigal, posebnih prevoznih sredstvih, mikrovalovnih pečicah, bolniških vozičkih in posteljah, zunanjih delih hladilnika, štedilnikih, koših za odpadke, itd.
  • Certifikat NSF
  • Preprečuje nastajanje vodnih madežev
  • Odstranjuje umazanijo, maščobo, ostanke hrane, kuhinjsko maščobo in olja
  • Hitro in učinkovito deluje
Nevarno
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P260 Ne vdihavati hlapov. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.