KENT Oil Stain Remover absorbira oljne madeže na betonu, estrihih, večini naravnih kamnov, tlakovanih pločnikih, garažah, bencinskih servisih, delavnicah, itd.
  • Učinkovito na večini trdnih površin
  • Po absorpciji se ustvari bel film
  • Učinek globokega prodiranja
Nevarno
Vsebuje: ogljikovodiki, C7-C9, n-alkani, izoalkani, ciklični; aceton; toluen; propan-2-ol
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H319 Povzroča hudo draženje oči. H361d Sum škodljivosti za nerojenega otroka. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P202 Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščitno obleko / zaščito za oči / zaščito za obraz. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P331 NE izzvati bruhanja. P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.