Edinstvena formula razvita za podaljšanje življenjske dobe motorja z zvišanjem oljnih sposobnosti ter zmanjševanjem trenja.

  • Zmanjšuje trenja na vseh premikajočih se delih
  • Podaljšuje življenjsko dobo motorja
  • Zmanjšuje ropot hladnega motorja
  • Zmanjšuje porabo olja – zmanjšanje stroškov vzdrževanja vozila
  • Uporaben v kombinaciji z vsemi sintetičnimi in mineralnimi olji

Tehnični list

Varnostni list

H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.