Novo večnamensko čistilo, ki je popolnoma varno za uporabnika.
  • Pakiranje pod pritiskom
  • NSF-C1 uvrščena – primerna za aplikacije, ki so v stiku z hrano, pijačo in farmacevtskimi proizvodi
  • Primeren za uporabo na večini površin
  • Edinstvena formula
  • Se hitro suši, enostavno za uporabo
  • Ne pušča madežev
Nevarno
H222–H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H319 Povzroča hudo draženje oči. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigate je niti, ko je prazna. P260 Ne vdihavati meglice / hlapov / razpršila. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.