Šampon za pranje in voskanje, ki se skoraj ne peni in ne vsebuje silikona – s pomočjo nanotehnologije. Šampon vsebuje nano delce in v zelo kratkem času doseže stopnjo kvalitete čiščenja in učinkovitosti, kot še nikoli doslej.
  • Vsebuje tudi mešanico voskov, ki na površini pustijo bleščeč sijaj
  • Za pranje z gobo/krtačo razredčite s toplo vodo v razmerju 1:300
  • Hitro sušenje: Vozilo lahko hitro odpeljete in ga ni potrebno brisati – na avtomobilu ostane le 10% vode
  • Ne pušča prog: se ne razmaže po oknih ali steklu
  • Učinek obloge: preprečuje nastanek vodnih madežev

Nevarno
Vsebuje: Alkohol etoksilat C9-C11; Trideceth-9
H318 Povzroča hude poškodbe oči. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči / zaščito za obraz. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P402+P404 Hraniti na suhem. Hraniti v zaprti posodi. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.