Večnamenski izdelek. Prodorna in mazalna tekočina rastlinskega izvora s surovinami, ki ne vsebujejo človeku in okolju nevarnih snovi.
  • Brez naftnih ogljikovodikov v formulaciji – izdelek brez HC, MOSH, MOAH
  • Večnamenski izdelek: penetrant, proti obrabi, deoksidant, ločilno sredstvo – zmanjšuje raznolikost
  • Zelo mazljivo, proti obrabi – pomaga zmanjšati porabo energije in raven hrupa pri delovanju
  • Nevnetljivo, plin CO2 naravnega izvora – varnejša uporaba
  • Odstranjevalec katrana, odstranjevalec bitumna – primeren tudi za orodja za gradnjo cest
  • Izjemen oprijem – ne bo stekal ali se sesedel
  • Brez škodljivih topil – varen za skoraj vse komponenten
  • Nastavek za vse položaje – priročno 360°pršenje
  • Brez silikona – varno za ličarsko delavnico

Uporabe so različne: prodiranje in mazanje številnih delov: sorniki, vijaki, igle, vrtljivi elementi, tečaji, vodila, drsniki, teleskopske antene, verige itd.

Vzdrževalne delavnice, različne industrije, predvsem predelava hrane, pijač in farmacevtska industrija.

 

Pozor

H223 Vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi.