Hitro delujoče, visoko lepljivo, večnamensko lepilo v razpršilcu. Lepi karton, tapete, pluto, tkanino, klobučevino, pločevino, papir, gumo, poliester, les, plastiko. Ni primeren za uporabo na polistirenu in vinilu. Pred uporabo vedno testirajte na manjši površini. Prilagodljivi sistem na nastavku omogoča zelo natančno kontrolo nanosa v vertikalnem in horizontalnem položaju razpršilca.
  • Visok začetni oprijem, ni potrebno uporabiti držal (spon)
  • Visoka lepilna moč
  • Široko področje uporabe
  • Možen nanos v vertikalnem in horizontalnem položaju
  • Nastavek omogoča nastavitev nanosa
Nevarno
Vsebuje: Diklorometan
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H351 Sum povzročitve raka. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. P201 Pred uporabo pridobiti posebna navodila. P202 Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P261 Ne vdihavati razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči / zaščito za obraz. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P312 Ob slabem počutju pokličite: CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicne uporabnike.